Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Сочинение по произведению на росстанях


Сочинение по произведению на росстанях


Адказ на гэта пытанне толькi адзiн: для таго каб чалавек здабыу шчасце. Ен прыязджае у Цельшына, поуны радасных надзей, асветай прынесцi карысць народу. Ен пераадольвае iх, хоць i з вялiкай тратай душэуных сiл. Самаахвярнасць — таксама важная рыса характару, па якой можна меркаваць аб маральных якасцях Лабановiча. У Лабановiча моцна развiта пачуцце калектывiзму i адказнасцi за агульную справу. Духоуны свет, маральная высакародносць героя. Такiм чынам яны куплялi адносны спакой i бестурботнае iснаванне. У сваёй цёмнасцi, забiтасцi i адсталасцi народ не вiнаваты. На апошнiх старонках расказваецца пра гутаркi Лабановiча з бальшавiком, пiцерскiм рабочым Галубовiчам. За сваю дзейнасць Лабановiчу даводзi цца расплачывацца беспрацоуем, нават турмой, але ен не шкадуе аб гэтым. Колас ведау гэта са свайго вопыту. Лабановiч праходзiць складаны шлях, часам збiваецца, часам прымае неправiльныя рашэннi. Лабановiч — чалавек вялiкага iнтэлекту, здольны радавацца i хвалявацца, адчуваць хараство роднай прыроды. Якуб Колас Вобраз Лабаноiча у трылогii Я. Многа за гэты час падзей адбылося у грамадстве, шмат перажыу Лабановiч асабiстага гора. На думку папа, мужык з'яуяецца нiзшай iстотай, якая сама вiнавата у сваiм цяжкiм жыццi. Любоу да прыроды — адна з самых адметных рыс у яго характары. Это наилучшее из всего того что находил раньше. Пасля доугiх блуканняу Лабановiч уступае на шлях актыунай барацьбы з црызмам. Цяжкай была доля народнага настаунiка у дарэвал. Духоуны свет, маральная высакародносць героя.


Любоу да прыроды — адна з самых адметных рыс у яго характары.


Змаганне за народнае шчасце прыносiць яму радасць. На апошнiх старонках расказваецца пра гутаркi Лабановiча з бальшавiком, пiцерскiм рабочым Галубовiчам. У чым прызнанне асобы як грамадскай адзiнкi? Не усе настаунiкi маглi вынесцi гэтыя цяжкiе выпрабаваннi лесу. За сваю дзейнасць Лабановiчу даводзi цца расплачывацца беспрацоуем, нават турмой, але ен не шкадуе аб гэтым. Галоунае — лiчыць ен, каб не трацiць усведамлення сваiх памылак. Лабановiч, як i працоуны чалавек, куды глыбей успрымае хараство прыроды, чым розныя прадстаунiкi мясцовых улад i iх прыслужнiкi, якiя на прыроду глядзяць, як на сродак узбагачэння. Усе гэта рабiла уплыу на яго натуру, акрэслiвала погляды, гартавала волю, узбагачала вопыт. Ужо на першых старонках трылогii чытаем пра спрэчку Лабановiча з хатовiцкiм папом Кiрылам аб тым, як трэба глядзець на мужыка. Такiм яго зрабiу несправядлiвы царскi рэжым. Якуб Колас Вобраз Лабаноiча у трылогii Я. Лабановiч — настаунiк, i праца у школе спачатку робiцца амаль галоуным яго клопатам.

Related queries:
-> мчс конспекты по психологии
Загрузить вы можете здесь: This album is really big!
-> презентация по литературному чтению 3 класс на тему н гарин михайловский тема и жучка
сочинение по произведению на росстанях

Видео по теме

:
-> конспекты по пожарной профилактике сварочные работы
Колас сутыкае свайго героя з рознымi людзьмi, ставiць у розныя сiтуацыi, раскрываючы яго характар, духоуны свет, маральную высакароднасць.
-> сочинение на тему каким ты представляешь грибоедова
Духоуны свет, маральная высакародносць героя.
-> usb 2 0 бесплатно драйвер
Колас ведау гэта са свайго вопыту.
->SitemapСочинение по произведению на росстанях:

Rating: 99 / 100

Overall: 78 Rates